Connected Learning

Alltid när jag återkommer till modellen Connected Learning får jag energitillskott. Jag  gillar idén om att lust och intresse ses som en motor för lärandet.

Modellen utgår från stora samhälleliga skiften som påverkat lärandet för unga människor i det så kallade nätverkssamhället. Det handlar dels om distinktionen mellan utbildning och lärande. Undervisning är vad institutioner gör, lärande är vad människor gör. Detta lärande har tidigare förknippats starkt med vår fritid och inte alltid varit förknippat med ett medvetet lärande. Den digitala utvecklingen har i praktiken gjort det möjligt att lära när som helst och var som helst. Ett annat skifte handlar om att vi gått från konsumerande av information till deltagande i lärandet. Vi tar del av, men bidrar också i större utsträckning till andras lärande. Vårt intresse styr vårt informella lärande och våra sociala nätverk av likar stöttar det genom att dela och samverka. Tekniken har även gjort det mer möjligt att hitta experter och likar över hela världen, inte bara i den fysiska närheten. Digitala nätverk kan sägas utmana traditionella institutioner som plattform för bildning. Denna möjlighet är såklart också en effekt av att det i den nya medievärlden finns tillgång till oändligt med information och även experter utan att behöva invänta lektionstillfällen.

Connected Learning är alltså en modell som lyfter det informella, lustbaserade lärandet. Den innehåller tre lärandeprinciper och tre designprinciper. Grunden är värderingar om rättvisa, deltagande och socialt sammanhang. Att alla ska rättvist ha tillgång till bildningsmiljöer för att kunskapsklyftorna ska kunna jämnas ut. Ju fler som bidrar desto mer kan en lärandemiljö frodas. Det gynnar både medborgaren och samhället i stort. Lärande kräver ett stort mått av tillhörighet och socialt sammanhang.

 

Läs mer om de olika lär- och designprinciperna här

Att möjliggöra den typen av miljö som uppmuntrar lärande genom intressen har alltså även betydelse för ett demokratiskt samhälle som helhet då det kan bidra till aktiva och delaktiga medborgare.